Οικονομία

Αναδρομικοί συνταξιούχοι: Οι αποφάσεις για τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα

Οι δύο αποφάσεις του Υπουργείου Εργασίας για την επιστροφή των αναδρομικών συνταξιούχων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα

Η απόφαση για τον ιδιωτικό τομέα παρέχει λεπτομερώς:

ΣΤ. 11321/35005/1528 Επιστροφή ποσών μειώσεων των συντάξεων του ιδιωτικού τομέα.

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Τα αναδρομικά ποσά των συντάξεων και των παροχών πριν από τη συνταξιοδότηση επιστρέφονται, τα οποία αντιστοιχούν στις πραγματοποιηθείσες μειώσεις των κύριων συντάξεων για την περίοδο από 11.06.2015 έως 12.05.2016, οι οποίες καθορίστηκαν με τις πρόνοιες της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4051/2012 (Α ’40) και οι διατάξεις της περίπτωσης 1 του υποπαράγραφο. ΙΑ.5 της παρ. ΙΑ του άρθρου ένα του ν. 4093/2012 (Α ‘222), καθώς και με τις διατάξεις του αριθ. 476 / 28-02-2012 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Β ‘499).

Άρθρο 2

Δικαιούχοι

1. Οι δικαιούχοι των επιστροφών αναδρομικών ποσών είναι κατά την περίοδο που ορίζεται στο άρθρο 1 του παρόντος:

(α.) Οι συνταξιούχοι όλων των ιδρυμάτων, τομέων, υποκαταστημάτων και λογαριασμών κύριας ασφάλισης που εντάχθηκαν στον κλάδο της κύριας ασφάλισης και άλλων παροχών του Ηλεκτρονικού Εθνικού Οργανισμού Κοινωνικής Ασφάλισης (e-EFKA) σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 4387/2016 (Α ’85), καθώς και οι συνταξιούχοι της Τράπεζας της Ελλάδος, με εξαίρεση τους συνταξιούχους του Δημοσίου, και τους συνταξιούχους υπαλλήλους των Τοπικών Αρχών και του NPDD που διέπονται από το ίδιο συνταξιοδοτικό σύστημα με τους δημόσιους υπαλλήλους , είτε οι συντάξεις τους βαρύνουν το Δημόσιο είτε υπάγονται στην αρμοδιότητα των αρμόδιων φορέων, καθώς και των συνταξιούχων υπαλλήλων του Ελληνικού Οργανισμού Σιδηροδρόμων και των Ασφαλιστικών Ταμείων του προσωπικού των σιδηροδρομικών δικτύων, τα οποία διέπονται από το καθεστώς 3395/1955 (Α ‘276), για την περίοδο του άρθρου 1 του παρόντος.

(β.) Οι συνταξιούχοι του καθεστώτος προ-συνταξιοδότησης του πρώην Ταμείου Ασφαλίσεων Εργαζομένων Ενιαίας Τράπεζας (ΕΤΑΤ) και του πρώην Ταμείου Βοηθητικής Ασφάλισης Ενιαίου Υπάλληλου (ΕΤΕΑΜ). Τα αναδρομικά ποσά που επιστρέφονται στους συνταξιούχους του καθεστώτος προ-συνταξιοδότησης, αντιστοιχούν στις μειώσεις που εφαρμόζονται στο 50% του συνολικού ποσού του επιδόματος προ-συνταξιοδότησης, το οποίο αντιστοιχεί σε μια κύρια σύνταξη, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4051/2012 (Α ’40) και οι διατάξεις της περίπτωσης 1 του υποπαράγραφο. ΙΑ.5 της παρ. ΙΑ του άρθρου ένα του ν. 4093/2012 (Α ‘222) για την περίοδο του άρθρου 1 του παρόντος.

(γ.) Οι συνταξιούχοι του πρώην Ναυτικού Ταμείου Συνταξιοδότησης (NAT), σχετικά με τις μειώσεις που επιβλήθηκαν στις κύριες συντάξεις τους βάσει του αριθ. 476 / 28-02-2012 (Β ‘499) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, για την περίοδο του άρθρου 1 του παρόντος.

READ  Ελληνικά: Μία εφάπαξ τιμή 150 εκατ. € από την Mohegan

2. Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου της παρ. 1, οι δικαιούχοι γίνονται οι νόμιμοι κληρονόμοι σύμφωνα με το ποσοστό του δικαιώματος κληρονομιάς τους, υποβάλλοντας αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-EFKA.

3. Για τους δικαιούχους της προηγούμενης παραγράφου, διενεργείται δειγματοληπτικός έλεγχος. Ο έλεγχος διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. σύμφωνα με τους κανόνες δειγματοληψίας που ορίζονται από τη Διεύθυνση Συνταξιοδότησης και Συντονισμού της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων, στην οποία αποστέλλονται τα αποτελέσματα.

4. Οι υποψήφιοι που επιλέγονται στο δείγμα ενημερώνονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση e-mail που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους και υποχρεούνται να φτάσουν στο αρμόδιο υποκατάστημα εντός δεκαπέντε (15) ημερών, παρουσιάζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση καθυστερημένης άφιξης λόγω υπαιτιότητας, τα καταβληθέντα ποσά ζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Άρθρο 3

Ειδικές περιπτώσεις

1. Σε περίπτωση λήψης κύριας και συμπληρωματικής σύνταξης, επιστρέφεται στον δικαιούχο μόνο το ποσό που σχετίζεται με τη μείωση που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις της κύριας σύνταξης.

2. Σε περίπτωση λήψης δύο κύριων συντάξεων, μία εκ των οποίων δεν περιλαμβάνονται στο άρθρο 2 αυτού του ιδρύματος, τα ποσά που σχετίζονται με τη μείωση που πραγματοποιείται βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 στην κύρια σύνταξη που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος άρθρου επιστρέφεται στον δικαιούχο. .

Άρθρο 4

Ίδρυμα πληρωμών

1. Το e-EFKA, ως σχεδόν καθολικός διάδοχος των πρώην φορέων, τομέων, υποκαταστημάτων και λογαριασμών που συνδέονται με αυτό, σύμφωνα με τα άρθρα 53 και επόμενα. 4387/2016, κάνει επιστροφές στους συνταξιούχους κάτω από αυτό.

2. Η Τράπεζα της Ελλάδος, ως ασφαλιστικό ίδρυμα του προσωπικού της, επιστρέφει στους συνταξιούχους της τα ποσά των συντάξεων που αντιστοιχούν σε μειώσεις σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4051/2012 (A ’40) και της περίπτωσης 1 του υποπαράγραφο. Κ.5. της παρ. IA του άρθρου ένα του n. 4093/2012 (A ‘222) για την περίοδο από 11.6.2015 έως 12.05.2016.

Άρθρο 5

Τρόπος και ώρα πληρωμής

1. Η πληρωμή των ποσών που επιστρέφονται από το e-EFKA πραγματοποιείται με εφάπαξ πληρωμή έως τις 31.12.2020.

2. Το ακαθάριστο ποσό που προκύπτει από τον υπολογισμό των επιστρεφόμενων ποσών, υπόκειται σε έκπτωση για την υγειονομική περίθαλψη με ποσοστό τεσσάρων τοις εκατό (4%) για την περίοδο από 11.6.2015 έως 31.06.2015 και με ποσοστό έξι τοις εκατό ( 6%) από 01.07.2015 έως 12.5.2016.

READ  Εδώ έρχεται το πραγματικό "Δεν πληρώνω .. Δεν πληρώνω"

3. Τα παραπάνω ποσά καταβάλλονται άτοκα στους δικαιούχους.

4. Τα παραπάνω ποσά είναι αναπαλλοτρίωτα και μη εξασφαλισμένα στα χέρια του κράτους ή τρίτων. Δεν δεσμεύονται και συμψηφίζονται με πιστοποιημένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το κράτος γενικότερα, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

5. Όταν καταβάλλονται τα ποσά, δεν παρακρατείται φόρος, σύμφωνα με το άρθρο 60 του νόμου. 4172/2013 (Α ‘167).

6. Κατά την πληρωμή των ποσών, δεν παρακρατείται ειδική συνεισφορά αλληλεγγύης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 43Α του νόμου. 4172/2013 (Α ‘167).

——– ■ ——–

Για τον δημόσιο τομέα:


Φ.11321 / 37311/1610 Επιστροφή ποσών μειώσεων στις συντάξεις του δημόσιου τομέα.

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Αναδρομικά ποσά συντάξεων που αντιστοιχούν στις πραγματοποιηθείσες μειώσεις των κύριων συντάξεων για την περίοδο από 11.06.2015 έως 12.05.2016, τα οποία καθορίστηκαν από τις διατάξεις του υποπαράγραφο. Β3 της παρ. Β του άρθρου ένα του ν. 4093/2012 (Α ‘222).

Άρθρο 2

Δικαιούχοι
Δικαιούχοι επιστροφής αναδρομικών ποσών είναι οι κρατικοί συνταξιούχοι κατά την περίοδο που ορίζεται στο άρθρο 1 του παρόντος και οι συνταξιούχοι υπάλληλοι των τοπικών αρχών και το NPDD που διέπονται από το ίδιο συνταξιοδοτικό σύστημα με τους δημόσιους υπαλλήλους ή των οποίων οι συντάξεις βαρύνουν το κράτος , ή οι αρμόδιοι φορείς, καθώς και οι συνταξιούχοι υπάλληλοι του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος και τα Ασφαλιστικά Ταμεία του προσωπικού των Σιδηροδρομικών Δικτύων, τα οποία διέπονται από το καθεστώς 3395/1955 (Α ‘276) και που προσχώρησαν στην κύρια κλάδος ασφάλισης και άλλων παροχών του Ηλεκτρονικού Εθνικού Οργανισμού Κοινωνικής Ασφάλισης (e-EFKA), σύμφωνα με το άρθρο 51 του νόμου. 4387/2016 (Α ’85), καθώς και οι συνταξιούχοι της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016.

2. Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου της παραγράφου 1, οι δικαιούχοι γίνονται οι νόμιμοι κληρονόμοι σύμφωνα με το ποσοστό του δικαιώματος κληρονομιάς τους, υποβάλλοντας αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-EFKA.

3. Για τους δικαιούχους της προηγούμενης παραγράφου, διενεργείται δειγματοληπτικός έλεγχος. Ο έλεγχος γίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. σύμφωνα με τους κανόνες δειγματοληψίας που καθορίζονται από τη Διεύθυνση Νομοθεσίας και Συντονισμού των Συντάξεων και κατ ‘αποκοπή ποσό της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιων Συντάξεων, στην οποία αποστέλλονται τα αποτελέσματα.

READ  Κορονοϊός: Ανησυχίες για την «έκρηξη» περιπτώσεων στην Αττική

4. Οι υποψήφιοι που επιλέγονται στο δείγμα ενημερώνονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση e-mail που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους και υποχρεούνται να φτάσουν στο αρμόδιο υποκατάστημα εντός δεκαπέντε (15) ημερών, παρουσιάζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση καθυστερημένης άφιξης λόγω υπαιτιότητας, τα καταβληθέντα ποσά ζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Άρθρο 3

Ειδικές περιπτώσεις

1. Σε περίπτωση λήψης κύριας και επικουρικής σύνταξης, επιστρέφεται στον δικαιούχο μόνο το ποσό που σχετίζεται με τη μείωση που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις της κύριας σύνταξης.

2. Σε περίπτωση λήψης δύο κύριων συντάξεων, μία εκ των οποίων δεν αναφέρονται στο άρθρο 2 αυτού του ιδρύματος, τα ποσά που σχετίζονται με τη μείωση που έχει πραγματοποιηθεί με βάση τις παραπάνω προβλέψεις στην κύρια σύνταξη που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος ένα, επιστρέφονται στον δικαιούχο.

Άρθρο 4

Ίδρυμα πληρωμών

1. Το e-EFKA, στο οποίο ήρθαν σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 4387/2016 Οι γενικές αρμοδιότητες σχετικά με τις συντάξεις του Δημοσίου αποδίδουν στους συνταξιούχους που ανήκουν σε αυτό, καθώς και στους συνταξιούχους της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016.

Άρθρο 5

Τρόπος και ώρα πληρωμής

1. Η πληρωμή των ποσών που επιστρέφονται από το e-EFKA πραγματοποιείται με εφάπαξ πληρωμή έως τις 31.12.2020.

2. Το ακαθάριστο ποσό που προκύπτει από τον υπολογισμό των επιστρεφόμενων ποσών, υπόκειται σε έκπτωση για την υγειονομική περίθαλψη με ποσοστό τεσσάρων τοις εκατό (4%) για την περίοδο από 11.6.2015 έως 31.06.2015 και με ποσοστό έξι τοις εκατό ( 6%) από 01.07.2015 έως 12.5.2016.

3. Τα παραπάνω ποσά καταβάλλονται άτοκα στους δικαιούχους.

4. Τα παραπάνω ποσά είναι αναπαλλοτρίωτα και μη εξασφαλισμένα στα χέρια του κράτους ή τρίτων. Δεν δεσμεύονται και αντισταθμίζονται από πιστοποιημένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το κράτος γενικότερα, των δήμων, των περιφερειών, των ασφαλιστικών ταμείων ή των πιστωτικών ιδρυμάτων.

5. Όταν καταβάλλονται τα ποσά, δεν παρακρατείται φόρος, σύμφωνα με το άρθρο 60 του νόμου. 4172/2013 (Α ‘167).

6. Κατά την πληρωμή των ποσών, δεν παρακρατείται ειδική συνεισφορά αλληλεγγύης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 43 Α του νόμου. 4172/2013 (Α ‘167).

Δείτε και τις δύο αποφάσεις στο αρχείο φόρου του κόμβου

ΣΤ. 11321/35005/1528 Επιστροφή ποσών μείωσης των συντάξεων του ιδιωτικού τομέα.

Φ.11321 / 37311/1610 Επιστροφή ποσών μείωσης των συντάξεων του δημόσιου τομέα.

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button
Close
Close