Εφαρμογή της διαγραφής του τέλους υπηρεσίας σε αγρότες και αλιείς – Ποιοι εξαιρούνται

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή της Η AADE γνώρισε τα εξής: “Εφαρμογή της διαγραφής του τέλους παροχής υπηρεσιών σε αγρότες και αλιείς”

Θυμηθείτε ότι με την απόφαση E.2140 / 2020 ισχύουν τα ακόλουθα:

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της τελευταίας παραγράφου της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του ν. 3986/2011 (A ‘152), τα οποία προστέθηκαν με το άρθρο 8 του ν. 4714/2020 (A ‘148), σχετικά με την αναστολή της υποχρέωσης καταβολής του τέλους υπηρεσίας για το φορολογικό έτος 2019 των αγροτών του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ και των παράκτιων αλιέων

Όσον αφορά το παραπάνω θέμα, γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της τελευταίας παραγράφου της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν.
3986/2011 (A ‘152), τα οποία προστέθηκαν με το άρθρο 8 του ν.
4714/2020 (Α ‘148), ορίζεται ότι ειδικά για το φορολογικό έτος 2019 οι αγρότες κανονικής κατάστασης για τους οποίους έχουν περάσει τα πρώτα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και η συμπερίληψή τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ εξαιρούνται από το υποχρέωση καταβολής του τέλους εξυπηρέτησης, καθώς και των παράκτιων αλιέων, εκμετάλλευσης, είτε μεμονωμένα είτε με τη μορφή συνιδιοκτησίας ή αστικού δικαίου, αλιευτικών σκαφών έως δώδεκα (12) μέτρων, μεταξύ κάθετων.

2. Επομένως, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής τέλους εκτέλεσης για το φορολογικό έτος 2019:

α) αγρότες φυσιολογικής κατάστασης για τους οποίους έχουν περάσει τα πρώτα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και της συμπερίληψής τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ ·

β) παράκτιοι αλιείς (φυσικά πρόσωπα) που λειτουργούν αλιευτικά σκάφη έως δώδεκα (12) μέτρα, μεταξύ κατακόρυφων ·

γ) εταιρείες συνιδιοκτησίας ή αστικού δικαίου παράκτιας αλιείας, που λειτουργούν αλιευτικά σκάφη έως δώδεκα (12) μέτρα, μεταξύ κάθετων.

Η απαλλαγή δεν ισχύει, εάν τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν δηλώσει στο φορολογικό μητρώο ότι πραγματοποιούν για τη φορολογική χρήση 2019 και άλλες δραστηριότητες εκτός από τα ακόλουθα:

Το KAD του τομέα A 01, 02 και 03 (ΓΕΩΡΓΙΑ-ΔΑΣΙΚΗ-ΑΛΙΕΙΑ αντίστοιχα) της εθνικής ονοματολογίας των οικονομικών δραστηριοτήτων (KAD 2008) που ορίζεται στο AYO POL.1133 / 2008, κατά περίπτωση, με εξαίρεση το ακόλουθο KAD:

01.61 Δραστηριότητες στήριξης για την καλλιέργεια

01.62 Δραστηριότητες στήριξης για την παραγωγή ζώων

01.63 Δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή

01.64 Επεξεργασία πολλαπλασιαστικών σπόρων

01.70 Κυνήγι, παγίδευση και συναφείς δραστηριότητες

02.40 Υπηρεσίες υποστήριξης δασών

03.11.7 Υπηρεσίες υποστήριξης για την αλιεία

3. Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί δήλωση φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019 και έχει εκκαθαριστεί χωρίς να ληφθεί υπόψη η παραπάνω απαλλαγή από την καταβολή του τέλους εκτέλεσης, οι φορολογούμενοι υποβάλλουν τροποποιητική δήλωση χωρίς διόρθωση οποιουδήποτε πεδίου και χωρίς επιβολή τυχόν κυρώσεις.

Για αυτούς τους φορολογούμενους τα φυσικά πρόσωπα δεν υποβάλλουν δηλώσεις τροποποίησης να μηδενίσει το τέλος απόδοσης, το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου 2020 θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία h εκκαθάριση της δήλωσης φόρου εισοδήματος.

Οποιαδήποτε δήλωση τροποποίησης χωρίς περαιτέρω διόρθωση εξαιρείται από τυχόν προσαυξήσεις και πρόστιμα.

4. Σε περίπτωση που το τέλος υπηρεσίας έχει ήδη καταβληθεί, συμψηφίζεται με υφιστάμενα χρέη, διαφορετικά επιστρέφεται σύμφωνα με τις υπάρχουσες προβλέψεις.

5. Το AADE διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει πληροφορίες σχετικά με τη διασταύρωση των παραπάνω από τρίτους.

Δείτε την απόφαση στο αρχείο φόρου του κόμβου

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

BIJOU-SOCIAL.COM PARTICIPE AU PROGRAMME ASSOCIÉ D'AMAZON SERVICES LLC, UN PROGRAMME DE PUBLICITÉ AFFILIÉ CONÇU POUR FOURNIR AUX SITES UN MOYEN POUR GAGNER DES FRAIS DE PUBLICITÉ DANS ET EN RELATION AVEC AMAZON.IT. AMAZON, LE LOGO AMAZON, AMAZONSUPPLY ET LE LOGO AMAZONSUPPLY SONT DES MARQUES COMMERCIALES D'AMAZON.IT, INC. OU SES FILIALES. EN TANT QU'ASSOCIÉ D'AMAZON, NOUS OBTENONS DES COMMISSIONS D'AFFILIATION SUR LES ACHATS ÉLIGIBLES. MERCI AMAZON DE NOUS AIDER À PAYER LES FRAIS DE NOTRE SITE ! TOUTES LES IMAGES DE PRODUITS SONT LA PROPRIÉTÉ D'AMAZON.IT ET DE SES VENDEURS.
bijou-social