Η απόφαση για την ηλεκτρονική υποβολή τόσο του τύπου όσο και του περιεχομένου της φορολογικής δήλωσης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης

Η απόφαση δημοσιεύθηκε Α.1204 / 2020 για τον προσδιορισμό της ηλεκτρονικής μεθόδου υποβολής, καθώς και τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογικής δήλωσης και την ειδική συνεισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 παρακρατείται από το εισόδημα του πληρώματος εμπορικού ναυτικού.

Αναλυτικά:

Άρθρο 1
Τρόπος υποβολής της δήλωσης φορολογικής δήλωσης και ειδικής αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 στο εισόδημα του πληρώματος του εμπορικού ναυτικού

1. Οι οφειλέτες της παρ. 1 του άρθρου 59 του ν. 4172/2013, οι οποίοι παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 και τους φορολογούμενους της παρ. 6 του άρθρου 43Α που παρακρατούν ειδική εισφορά αλληλεγγύης πληρώνουν με δήλωση τον παρακρατούμενο φόρο και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013. Η υποβολή της δήλωσης επιστροφής του φόρου μισθοδοσίας και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 παρακρατείται από το πλήρωμα εμπόρου Τα έσοδα μισθοδοσίας πραγματοποιούνται ανά πλοίο και πραγματοποιούνται αποκλειστικά με τη χρήση της ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω των εφαρμογών TAXISnet, με την υποβολή λεπτομερών αρχείων ανά εργαζόμενο με τη μορφή ηλεκτρονικού αρχείου. Αυτή η διαδικασία ισχύει για όλες τις έγκαιρες και καθυστερημένες, αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις παρακράτησης φόρου και ειδική συνεισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του νόμου. 4172/2013, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, τη χρέωση, την πίστωση ή το μηδέν.
2. Οι οφειλέτες, εάν είναι νέοι χρήστες, εγγράφονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISnet σύμφωνα με αυτό που ορίζεται στον αριθμό Α.1082 / 2020 απόφαση του Διοικητή της AADE, όπως ισχύει. Αυτή η διαδικασία δεν απαιτείται για ήδη πιστοποιημένους χρήστες.
3. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας να υποβάλει δήλωση παρακράτησης φόρου παρακράτησης και ειδική αλληλεγγύη του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, την τελευταία αυτή ημερομηνία, οι αρμόδιες φορολογικές υπηρεσίες των υπευθύνων παρακράτησης θα ενημερωθούν από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Φορολογικών Εφαρμογών (DAS) του AADE.

Άρθρο 2
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογικής δήλωσης και ειδική αλληλεγγύη του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 παρακρατείται από το εισόδημα του πληρώματος εμπορικού ναυτικού

1. Ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογικής δήλωσης και η ειδική συνεισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 που παρακρατούνται από τα τέλη πληρώματος εμπορικού ναυτικού είναι ως συνημμένο στο υπόδειγμα του παραρτήματος Α της απόφασης.
2. Οι οφειλέτες εισάγουν λεπτομερώς τα στοιχεία ανά αριθμό ΦΠΑ δικαιούχου και σύμφωνα με τον Πίνακα Κωδικοποίησης που επισυνάπτεται ως παραρτήματα Β1 και Β της απόφασης.
3. Τα στοιχεία που αναφέρονται στα παρακάτω δεδομένα A.1099 / 2019 απόφαση του Διοικητή της AADE, καθώς και στα παραρτήματά της σχετικά με τα έσοδα από τέλη εμπορικού ναυτικού παύουν να ισχύουν από τη δημοσίευση της απόφασης.

Άρθρο 3
Έκδοση ταυτότητας χρέους

1. Ο χρόνος υποβολής της δήλωσης παρακράτησης φόρου στην παρακράτηση φόρου και της ειδικής συνεισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α με τη χρήση της ηλεκτρονικής μεθόδου, θεωρείται ο χρόνος οριστικοποίησής του από τον υπεύθυνο παρακράτησης φόρου.
2. Με την υποβολή της δήλωσης, ο φόρος ανά πλοίο καθορίζεται αμέσως και εκδίδεται η «ταυτότητα του χρέους», βάσει της οποίας ο φόρος καταβάλλεται μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων το αργότερο στο τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία πληρωμής της παρακράτησης πληρωμής ή εκδίδεται τίτλος. έκπτωση σε περίπτωση δήλωσης τροποποίησης που οδηγεί σε χαμηλότερο χρεωστικό ποσό από αυτό της προηγούμενης δήλωσης.

Άρθρο 4
Προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης φορολογικής δήλωσης και της ειδικής συνεισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 παρακρατείται από το εισόδημα του πληρώματος εμπορικού ναυτικού

1. Η δήλωση φορολογικής δήλωσης και η ειδική συνεισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 παρακρατείται από το εμπόριο θαλάσσιου πληρώματος, τα έσοδα καταβάλλονται το αργότερο στο τέλος του δεύτερου μήνα μετά την ημερομηνία πληρωμής του παρακρατούμενου εισοδήματος ή παρακρατούμενης πληρωμής.
2. Οι κυρώσεις του KFD δεν επιβάλλονται. σε μηδενικές δηλώσεις φόρου και εισφοράς που υποβλήθηκαν αργά.
3. Συγκεκριμένα, για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του νόμου. 27/1975 λόγω μεταφοράς ή υποθήκης του πλοίου, της υποβολής της δήλωσης του άρθρου 2 και της πληρωμής του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, γίνεται πριν από την έκδοση του πιστοποιητικού του άρθρου 19 του ν. 27/1975.

Άρθρο 5
Έλεγχος – φορολογικά στοιχεία

1. Η αρμόδια φορολογική υπηρεσία ενημερώνεται ηλεκτρονικά αμέσως μετά την υποβολή της δήλωσης φορολογικής δήλωσης και της ειδικής συνεισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 που παρακρατούνται από τον οφειλέτη και ανά πλοίο, με ταυτόχρονη καταχώριση των βασικών στοιχείων παραλαβής και πληρωμής στο σύστημα TAXIS.
2. Η αρμόδια φορολογική υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να εμφανίζει και να εκτυπώνει τη δήλωση.

Άρθρο 6
Ισχύς της απόφασης

1. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στα έσοδα από αμοιβές πληρώματος εμπορικού ναυτικού που λαμβάνονται από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 και μετά..
2. Ειδικότερα, για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του νόμου. 27/1975 λόγω μεταφοράς ή υποθήκης του πλοίου, σχετικά με την υποχρέωση καταβολής του φόρου και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 παρακρατείται στα τέλη των εμπορικών θαλάσσιων πληρωμάτων, η παρούσα απόφαση ισχύει για τις αιτήσεις έκδοσης του σχετικού πιστοποιητικού που θα υποβληθεί στην αρμόδια φορολογική υπηρεσία. από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης αυτού και μετά και αφορούν τα τέλη από 01.09.2020 και μετά. Για δεδουλευμένα τέλη έως τις 31.8.2020, ο φόρος και η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 παρακρατείται από τους φορολογούμενους με χειρόγραφες δηλώσεις ανά πλοίο και με λεπτομερή αρχεία ανά εργαζόμενο. Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στην αρμόδια Φορολογική Υπηρεσία μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας, τις δηλώσεις επιστροφής του παρακρατούμενου φόρου και την ειδική συνεισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, τα χειρόγραφα υποβάλλονται στην αρμόδια φορολογική αρχή για ολόκληρη την υποχρέωση.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

BIJOU-SOCIAL.COM PARTICIPE AU PROGRAMME ASSOCIÉ D'AMAZON SERVICES LLC, UN PROGRAMME DE PUBLICITÉ AFFILIÉ CONÇU POUR FOURNIR AUX SITES UN MOYEN POUR GAGNER DES FRAIS DE PUBLICITÉ DANS ET EN RELATION AVEC AMAZON.IT. AMAZON, LE LOGO AMAZON, AMAZONSUPPLY ET LE LOGO AMAZONSUPPLY SONT DES MARQUES COMMERCIALES D'AMAZON.IT, INC. OU SES FILIALES. EN TANT QU'ASSOCIÉ D'AMAZON, NOUS OBTENONS DES COMMISSIONS D'AFFILIATION SUR LES ACHATS ÉLIGIBLES. MERCI AMAZON DE NOUS AIDER À PAYER LES FRAIS DE NOTRE SITE ! TOUTES LES IMAGES DE PRODUITS SONT LA PROPRIÉTÉ D'AMAZON.IT ET DE SES VENDEURS.
bijou-social