Πότε θα προσκαλέσει ο ΟΑΕΔ τους επιτυχημένους;

Κοινοτική υπηρεσία 2020: Μετά από μήνες… θρίλερ και ανακοίνωση από τους τελικούς πίνακες των 36.500 ανέργων για το πρόγραμμα κοινοτικής υπηρεσίας, αναμένονται ανακοινώσεις για τις τοποθετήσεις στους αντίστοιχους φορείς.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του xristika.gr κάτι τέτοιο αναμένεται να συμβεί τις επόμενες δέκα ημέρες, καθώς ο χρόνος τελειώνει.

Οι άνεργοι, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον Τελικό Πίνακα Ταξινόμησης Ανεργίας, πρέπει να εγγραφούν στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ, τόσο κατά την ημερομηνία διορισμού τους στους Εποπτικούς Φορείς, όσο και κατά την ημερομηνία της τοποθέτησής τους (ανακοίνωση τοποθέτησης στο PS ERGANI) από οι επόπτες.

Μετά την καταχώρηση του Τελικού Πίνακα Ταξινόμησης Ανεργίας, οι αρμόδιοι υπάλληλοι του KPA2, όπου είναι εγγεγραμμένοι οι άνεργοι, ενημερώνουν τους δικαιούχους, οι οποίοι έχουν επιλεγεί για τοποθέτηση απευθείας με οποιοδήποτε κατάλληλο μέσο όπως e-mail (e-mail που λαμβάνεται από το e-mail του -εφαρμογή), καθώς και τηλεφωνική επικοινωνία, προκειμένου να υποδεικνύεται στους επόπτες.

Στην περίπτωση τηλεφωνικής επικοινωνίας, οι αρμόδιοι σύμβουλοι απασχόλησης θα καταγράψουν την ακριβή ημερομηνία και ώρα, όταν πραγματοποιείται, καθώς και το αποτέλεσμα της επικοινωνίας στο σύστημα πληροφοριών OAED OPS στο πεδίο “ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ”.

Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με τις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ. (KPA2) με τους επιτυχόντες δικαιούχους ή δεν υπάρχει επικοινωνία του KPA2 με τους επιτυχόντες υποψηφίους, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς ή μέσω email με το αρμόδιο KPA2 όπου είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών οι επιτυχημένοι υποψήφιοι αποκλείονται αυτόματα από τον Τελικό Πίνακα και στη συνέχεια οι αρμόδιοι υπάλληλοι ενημερώνουν το Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΑΕΔ στο πεδίο “ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ”, για τη μη συμμετοχή των δικαιούχων και προχωρούν στην ένδειξη των επιλαχόντων με βάση την Τελική Κατάταξη Λίστα ανέργων, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία, η οποία ακολούθησε επιτυχημένους δικαιούχους της τελικής κατάταξης.

Κοινοτική υπηρεσία 2020: Εκπαίδευση

Η Εκπαιδευτική Δράση είναι υποχρεωτική για τους δικαιούχους ηλικίας έως 54 ετών, ενώ για τους δικαιούχους ηλικίας 55 ετών και άνω είναι προαιρετική. Περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης έως και 150 ωρών, ανάλογα με το θεματικό θέμα που έχει επιλέξει ο δικαιούχος, το οποίο θα οδηγήσει στην πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί σε αδειοδοτημένα κέντρα δια βίου μάθησης, τα οποία έχουν το ρόλο του παρόχου κατάρτισης.

Τα θέματα της θεωρητικής εκπαίδευσης μπορούν να είναι ενδεικτικά:

Οριζόντιες δεξιότητες

 1. Θεματικό αντικείμενο
 2. Οργάνωση & Λειτουργία Δημοσίων Υπηρεσιών, Οργανισμών & Επιχειρήσεων
 3. Πρόληψη φυσικών καταστροφών
 4. Πρώτες βοήθειες
 5. Βασικές Δεξιότητες Υπολογιστών (3 επίπεδα)

Β. Εξειδικευμένες δεξιότητες:

Θεματικό θέμα

 1. Εργασίες καθαρισμού
 2. Δεξιότητες φροντίδας ηλικιωμένων
 3. Υπηρεσίες τοπίου / συντήρησης
 4. Μετάβαση στην κυκλική οικονομία
 5. Κατασκευαστικές εργασίες

Η πιστοποίηση πραγματοποιείται μέσω εξετάσεων, που διενεργούνται από Φορείς Πιστοποίησης που λειτουργούν στην Ελλάδα ή / και διεθνώς και οι οποίοι είτε είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με το Πρότυπο ISO / IEC 17024 ή έχουν πιστοποιηθεί από το EOPPEP για την έκδοση πιστοποιητικών για τις συγκεκριμένες ειδικότητες, οι οποίες παρέχουν σχετικές Πιστοποιήσεις

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο του επιμορφωτικού ελέγχου (Κουπόνι Εκπαίδευσης) και είτε μια συγκεκριμένη εργάσιμη ημέρα (ες) θα παρέχεται για την υλοποίησή της παράλληλα με την εργασία των δικαιούχων συμμετεχόντων στη θέση απασχόλησης για την εφαρμογή της ή μια συγκεκριμένη περίοδο εντός της οποίας θα εφαρμοστεί συνεχώς.

Η διαδικασία και οι όροι υλοποίησης της εκπαίδευσης, οι οποίες θα γίνουν με το σύστημα ελέγχου εκπαίδευσης (κουπόνι), θα εξειδικευθούν σε ξεχωριστή πρόσκληση στους παρόχους εκπαίδευσης που θα εκδοθεί από την Ειδική Υπηρεσία ED NSRF APKO.

Κοινοτική υπηρεσία 2020: Μισθός και επιδόματα

Ο ΟΑΕΔ καλύπτει τις μισθολογικές δαπάνες των δικαιούχων που θα χρησιμοποιηθούν από τον εποπτικό φορέα και τις ασφαλιστικές εισφορές (οργανισμός – δικαιούχος), οι οποίες θα είναι σύμφωνα με την ειδικότητά τους.

Η καθαρή αμοιβή των δικαιούχων ορίζεται στο 1/25 του καθαρού ποσού του αντίστοιχου νομικού ελάχιστου μηνιαίου μισθού ανά ημέρα και όχι υψηλότερο από το καθαρό ποσό του αντίστοιχου νομικού ελάχιστου μηνιαίου μισθού ανά μήνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του νόμου 4597/2019, κατά περίπτωση.

Συγκεκριμένα, για κάθε παραλήπτη, τοποθετημένο από τον επιτηρητή για την υλοποίηση της Δράσης “PROMOSI JOBS ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΩΝ ΓΙΑ 36.500 ΑΤΟΜΑ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ, ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ (KKPP) / ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ υπηρεσίες και άλλες υπηρεσίες έως: 22,01 ευρώ την ημέρα και όχι περισσότερο από 550,36 ευρώ το μήνα.

Ο.Α.Ε.Δ. και το εποπτικό όργανο δεν υποχρεούται να καταβάλει κανένα άλλο επίδομα ή αμοιβή στους δικαιούχους και γενικά οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας δεν εφαρμόζονται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του εδαφίου ID1 του νόμου 4152/2013 όπως ισχύει, πέραν αυτών αναφέρεται ρητά στο αρ. .0.1503 / 27-3-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ1256 / Β / 9-4-2020), όπως ισχύει.

Ο χρόνος συμμετοχής στο Πρόγραμμα θεωρείται ο χρόνος κατά τον οποίο ο δικαιούχος είναι στη διάθεση του εργοδότη / εποπτικού οργάνου και απασχολείται δεόντως.

Σε περίπτωση που η συμμετοχή στο πρόγραμμα πραγματοποιείται όλες τις εργάσιμες ημέρες του μήνα, κάθε δικαιούχος είναι ασφαλισμένος και λαμβάνει αμοιβή / ενίσχυση για 25 ημέρες σύμφωνα με το άρθρο 44 του νόμου 4597/2019. Δεν επιτρέπεται στους δικαιούχους να εργάζονται σε ημέρες ή ώρες που δημιουργούν πρόσθετο μισθό.

Οι δικαιούχοι απολαμβάνουν πλήρη ιατρική κάλυψη, που καλύπτεται από την ασφάλιση του Εθνικού Οργανισμού Κοινωνικής Ασφάλισης (eEFKA). Η διάταξη του άρθρου 23 του Ν. 4529/2018 εφαρμόζεται στα μέλη της οικογένειάς τους.

Στους δικαιούχους και στα μέλη της οικογένειάς τους παρέχεται ασφαλιστική ικανότητα για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος από την Εθνική Υπηρεσία Κοινωνικής Ασφάλισης (e-EFKA), από την πρώτη ημέρα της τοποθέτησής τους στο πρόγραμμα.

Οι δικαιούχοι διατηρούν την ασφάλιση για παροχές ασθένειας, ή άλλως οποιαδήποτε ασφαλιστική κάλυψη για ιατρική περίθαλψη, την οποία απολάμβαναν ως μακροχρόνια άνεργοι έως το τέλος των προγραμμάτων.

Κοινοτική υπηρεσία 2020: Αποζημιώσεις – άδεια

Εκτός από τα ποσά που καταβάλλονται στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, ο ΟΑΕΔ και το Εποπτικό Όργανο δεν υποχρεούνται να καταβάλουν οποιαδήποτε άλλη βοήθεια στους δικαιούχους (όπως επίδομα άδειας κ.λπ.) εκτός από εκείνα που προβλέπονται ρητώς στις ανωτέρω σχετικές ΚΜΣ.

Ειδικές ρυθμίσεις που διέπουν το πρόγραμμα:

Σε περιπτώσεις επιτρεπόμενης απουσίας δικαιούχων από το πρόγραμμα, χωρίς μείωση των μισθών τους, γραπτή αίτηση έγκρισης από το εποπτικό όργανο, με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα, ανάλογα με καθεμία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Δύο (2) εργάσιμες ημέρες ανά μήνα. Το δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί κατά τη διάρκεια και πριν από το τέλος κάθε μήνα (δηλαδή τον πρώτο μήνα απασχόλησης). Επίσης, σε περίπτωση μη άσκησης του δικαιώματος δύο ημερών ανά μήνα απουσίας, ο δικαιούχος δικαιούται να μεταβιβάσει αυτό το δικαίωμα στους επόμενους ή τους επόμενους μήνες απασχόλησης.
 • Οι δικαιούχοι δικαιούνται κατά τη διάρκεια του προγράμματος να χρησιμοποιούν άδεια ασθενείας για δεκατρία (13) ημέρες. Η άρρωστη άδεια πιστοποιείται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Κατά την παραπάνω περίοδο, καταβάλλονται τέλη στους δικαιούχους, καθώς και ασφαλιστικές εισφορές στους επόπτες.
 • Σε περιπτώσεις απουσίας λόγω α) απειλούμενης εγκυμοσύνης, β) εγκυμοσύνης και γ) μητρότητας, οι οποίες πιστοποιούνται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η απασχόληση διακόπτεται κατά την απουσία και η απασχόλησή τους παρατείνεται όπως ορίζεται στην παρ. 9 του άρθρου 2 του 0.1503 / 27-3-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ1256 / Β / 9-4-2020). Οι δικαιούχοι στην κατάσταση της εγκυμοσύνης ενδέχεται να απουσιάζουν για να υποβληθούν σε προγεννητικές εξετάσεις, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές οι εξετάσεις πρέπει να πραγματοποιούνται κατά τις εργάσιμες ώρες.
 • Δικαιούχοι με αναπηρία ή δικαιούχοι που έχουν παιδιά με ψυχική, διανοητική ή σωματική αναπηρία 67% ή περισσότερο ή παιδιά ηλικίας έως 15 ετών με ινσουλινοεξαρτώμενο ή διαβήτη τύπου 1 με ποσοστό αναπηρίας 50% ή περισσότερο ή σύζυγο με αναπηρία 80% και άνω, τα οποία διατηρούν, δικαιούνται εργασία μερικής απασχόλησης κατά μία (1) ώρα την ημέρα.
 • Οι δικαιούχοι γονείς δικαιούνται είτε να φτάσουν αργότερα είτε να φύγουν από την εργασία νωρίτερα μία (1) ώρα την ημέρα και έως ότου το παιδί φτάσει την ηλικία των τριάντα (30) μηνών. (Στην περίπτωση θετών γονέων, το δικαίωμα ασκείται από τη στιγμή της υιοθεσίας του παιδιού και μέχρι την ολοκλήρωση της ηλικίας των έξι (6) ετών. Αυτό το δικαίωμα εκχωρείται σε έναν από τους δύο γονείς παρουσιάζοντας τα νομικά έγγραφα. Δεν αποδίδεται σωρευτικά.
 • Εάν ο δικαιούχος υπέστη επαγγελματικό ατύχημα κατά τη διάρκεια της απασχόλησής του και παρουσιάζει τα κατάλληλα δικαιολογητικά, δεν αφαιρείται από το πρόγραμμα. Οι μισθολογικές και ασφαλιστικές δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες δαπάνες.
 • Κάθε γονέας ενός παιδιού ηλικίας 4 έως 16 ετών δικαιούται να απουσιάζει για δύο (2) ημέρες, για ώρες ή ολόκληρη την ημέρα κάθε φορά, προκειμένου να διευκολύνει την παρακολούθηση της σχολικής απόδοσης, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παιδιών. viii. Πέντε (5) ημέρες εργασίας λόγω γάμου.
 • Δύο (2) ημέρες λόγω θανάτου συζύγου, παιδιών, γονέων και αδελφών, αλλά και λόγω στενών συγγενών στην ίδια γραμμή και στον ίδιο βαθμό.
 • Άδεια παρουσίας ενώπιον δικαστηρίων μετά από νόμιμη κλήση.

Οι παραπάνω ημέρες απουσίας θα συνοδεύονται από τα έντυπα αίτησης του δικαιούχου και την έγκριση του εποπτικού φορέα.

Διαβάστε όλα τα νέα στο topic.gr

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

BIJOU-SOCIAL.COM PARTICIPE AU PROGRAMME ASSOCIÉ D'AMAZON SERVICES LLC, UN PROGRAMME DE PUBLICITÉ AFFILIÉ CONÇU POUR FOURNIR AUX SITES UN MOYEN POUR GAGNER DES FRAIS DE PUBLICITÉ DANS ET EN RELATION AVEC AMAZON.IT. AMAZON, LE LOGO AMAZON, AMAZONSUPPLY ET LE LOGO AMAZONSUPPLY SONT DES MARQUES COMMERCIALES D'AMAZON.IT, INC. OU SES FILIALES. EN TANT QU'ASSOCIÉ D'AMAZON, NOUS OBTENONS DES COMMISSIONS D'AFFILIATION SUR LES ACHATS ÉLIGIBLES. MERCI AMAZON DE NOUS AIDER À PAYER LES FRAIS DE NOTRE SITE ! TOUTES LES IMAGES DE PRODUITS SONT LA PROPRIÉTÉ D'AMAZON.IT ET DE SES VENDEURS.
bijou-social