Τρεις νέες ανακοινώσεις του αναπτυξιακού νόμου, με συνολικό προϋπολογισμό 525 εκατομμύρια ευρώ, υπογράφηκαν από τον Υφυπουργό. Ανάπτυξη και Επενδύσεις, κ. Νίκος Παπαθανάσης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τρεις νέες ανακοινώσεις του Αναπτυξιακού Νόμου, με συνολικό προϋπολογισμό 525 εκατ. €, υπογράφηκαν από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νίκο Παπαθανάση

Τρεις νέες ανακοινώσεις του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, με συνολικό προϋπολογισμό 525 εκατ. Ευρώ, υπογράφηκαν σήμερα, Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020, από τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νίκο Παπαθανάση.

Αυτά είναι τα Σχέδια Βοήθειας “Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις”, “Γενική Επιχειρηματικότητα” και “Μηχανολογικός Εξοπλισμός”.

ΕΙΔΙΚΑ:

1η Ανακοίνωση: “Γενική Επιχειρηματικότητα”

Ο προϋπολογισμός για αυτό το καθεστώς ανέρχεται σε 170 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 70 εκατομμύρια ευρώ προέρχονται από τον προϋπολογισμό για τις δημόσιες επενδύσεις και 100 εκατομμύρια ευρώ αφορούν το είδος της ενίσχυσης φορολογικής απαλλαγής.

Απευθύνεται σε εταιρείες που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια με τη μορφή αποκλειστικής ιδιοκτησίας, εμπορικής εταιρείας, συνεταιρισμού, Koin.S.Ep., Αγροτικού Συνεταιρισμού, Ομίλου Παραγωγών ή Αγροτικών Εταιρικών Συνεργασιών.

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος καθορίζεται με βάση το μέγεθος του μεταφορέα, δηλαδή:

ένα. για μεγάλες εταιρείες, ποσού 500.000 €

σι. για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς ύψους 250.000 €

ντο. για μικρές επιχειρήσεις, ποσού 150.000 €

ρε. για πολύ μικρές επιχειρήσεις, ποσού 100.000 €

μι. για το Koin.S.Ep, τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (PO) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συνεργασίες, στο ποσό των 50.000 €.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 31η Μαρτίου 2021.

2η Ανακοίνωση: “Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις”

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 205 εκατ. Ευρώ, εκ των οποίων 200 εκατ. Ευρώ προέρχονται από τον προϋπολογισμό για τις δημόσιες επενδύσεις και 5 εκατ. Ευρώ αφορούν τον τύπο της ενίσχυσης φορολογικής απαλλαγής.

Απευθύνεται σε εταιρείες που απασχολούν λιγότερους από 10 υπαλλήλους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή / και το συνολικό ενεργητικό τους δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Το ελάχιστο επιλέξιμο ποσό της επένδυσης για τη συμπερίληψη επενδυτικών σχεδίων στο ειδικό καθεστώς ενισχύσεων είναι:

ένα. για μικρές επιχειρήσεις, το ποσό των 150.000 €

σι. για πολύ μικρές επιχειρήσεις, το ποσό των 100.000 €.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 31η Μαρτίου 2021.

3η Ανακοίνωση: “Μηχανολογικός Εξοπλισμός”

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 150 εκατομμύρια ευρώ σχετικά με το είδος της ενίσχυσης φορολογικής απαλλαγής.

Απευθύνεται σε εταιρείες που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια με τη μορφή μιας μοναδικής ιδιοκτησίας, εμπορικής εταιρείας, συνεταιρισμού, Koin.S.Ep., Αγροτικού Συνεταιρισμού, Παραγωγών Ομίλου ή Αγροτικών Εταιρικών Συνεργασιών. Υποστηρίζονται έξοδα μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται εντός της μονάδας, υπό την προϋπόθεση ότι σχετίζονται με μια αρχική επένδυση.

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος καθορίζεται με βάση το μέγεθος του μεταφορέα, δηλαδή:

ένα. για μεγάλες εταιρείες, ποσού 500.000 €

σι. για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς ύψους 250.000 €

ντο. για μικρές επιχειρήσεις, ποσού 150.000 €

ρε. για πολύ μικρές επιχειρήσεις, ποσού 100.000 €

μι. για το Koin.S.Ep, τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (PO) και τις Συνεργασίες Αγροτικών Εταιρειών στο ποσό των 50.000 €.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Συνολικά, 525 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για την ενίσχυση των επιχειρήσεων, της αγοράς και της ελληνικής οικονομίας, με ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν βασικό πυλώνα ανάπτυξης και οικονομικής ευημερίας.

Η υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και η δημιουργία περισσότερων και καλύτερων αμειβόμενων θέσεων εργασίας αποτελεί βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης, καθώς δημιουργεί σταθερές και καλύτερες αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

bijou-social