Οικονομία

Τροποποίηση για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης

Μια νέα τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο «Μέτρα για την ενίσχυση των εργαζομένων και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κανονισμοί κοινωνικής ασφάλισης και διατάξεις για την παροχή βοήθειας στους ανέργους»

Οι διατάξεις αυτής της τροποποίησης ρυθμίζουν θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών.

Ιδιαίτερα:

1. Επαναπροσδιορίζονται οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης. Συγκεκριμένα, από τώρα και στο εξής, θα παρέχεται στους καταναλωτές επιδοτούμενων τύπων καυσίμων θέρμανσης (θα καθοριστούν από την UA), αντί αποκλειστικά στους καταναλωτές οικιακού πετρελαίου θέρμανσης, το οποίο ισχύει επί του παρόντος.

2. Μια έκτακτη παράταση χορηγείται για τρεις (3) μήνες στις ειδικές διαδικασίες διαχείρισης και δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες στους δημόσιους διαγωνισμούς διαγωνισμού του νόμου 4307/2014 που λήγουν έως τις 31/12/2020.

Λογική

Άρθρο 1 Ο στόχος είναι να αλλάξει το πεδίο εφαρμογής της διάταξης ενδυνάμωσης, προκειμένου να παρασχεθεί επίδομα θέρμανσης στους καταναλωτές όχι μόνο για τη χρήση λαδιού θέρμανσης αλλά και για τη χρήση άλλων τύπων καυσίμων θέρμανσης, τα οποία θα καθοριστούν με την ίδια απόφαση.

Άρθρο 2 Ο κανονισμός αντιμετωπίζει το ζήτημα των δυσκολιών κάθε είδους που προκύπτουν σε ειδικές διαδικασίες διαχείρισης λόγω των περιοριστικών μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας και της γενικής διαταραχής που προκαλούν στις διαδικασίες που απαιτούνται για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων. Συγκεκριμένα, οι τρέχουσες συνθήκες ενδέχεται να δυσχεράνουν την ομαλή ωρίμανση των περιουσιακών στοιχείων που θα πωληθούν και να δυσκολέψουν την απόκτηση των απαιτούμενων εγγράφων για την υποβολή των προσφορών, αποθαρρύνοντας έτσι τους ενδιαφερόμενους πιθανούς επενδυτές.

Λόγω της μεγάλης σημασίας του επιτυχούς αποτελέσματος των ειδικών διαδικασιών διαχείρισης και ιδίως ενόψει των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν εκείνοι που φτάνουν στο τέλος τους, ο προτεινόμενος κανονισμός προβλέπει την παράταση, κατά τρεις (3) μήνες, του χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών. ειδική διαχείριση που διέρχεται τους τελευταίους έξι μήνες της διάρκειάς τους ή που έχουν ήδη περάσει από την παράταση του άρθρου 89 του νόμου 4714/2020, εάν η λήξη τους εν πάση περιπτώσει θα πραγματοποιηθεί, έως τις 31.12.2020. Ταυτόχρονα, με τον προτεινόμενο κανονισμό, οι διαδικασίες υποβολής προσφορών που έχουν ολοκληρωθεί έως τις 31.12.2020 καθώς και οι διαδικασίες που ολοκληρώθηκαν κατά την περίοδο από 7.11.2020 και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος παρατείνονται κατά δεκατέσσερα (14 ) ημερολογιακές ημέρες. Σε κάθε περίπτωση, ο ειδικός διαχειριστής πρέπει να τηρεί τον απαιτούμενο τύπο δημοσιότητας των διαδικασιών.

READ  Διότι η καταδίκη της Τουρκίας από την ΕΕ για την Ελλάδα και την Κύπρο είναι στείρα

Αυτό θα διευκολύνει την πρόοδό τους και την ομαλή ολοκλήρωσή τους και, ειδικότερα, θα αυξήσει τις πιθανότητες επαναθέρμανσης του εγχώριου και του διεθνούς επενδυτικού ενδιαφέροντος κατά τη στιγμή της ανακοίνωσης ή ολοκλήρωσης των σχετικών προσφορών.

Γιατί είναι πρόβλημα;

Άρθρο 1 Ο ισχύων κανονισμός της παρ. Το άρθρο 8β του άρθρου 36 του νόμου 3986/2011 (Α ‘152) αφορά τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης για τη χρήση λαδιού θέρμανσης.

Άρθρο 2
Η δυσκολία αυτών των κρίσιμων διαδικασιών, λόγω του πλήθους των προβλημάτων που προκύπτουν λόγω της πανδημίας COVID-19, είναι πρόβλημα για τη διαδικασία ενοποίησης των εταιρειών υπό ειδική διαχείριση, καθώς δεν επιτρέπει την ομαλή ολοκλήρωση της ωριμότητας του περιουσιακά στοιχεία ή τους ομαλούς διαγωνισμούς συμμετοχής και την ανάπτυξη έντονου ενδιαφέροντος.

Ποιοι φορείς ή ομάδες πληθυσμού αφορά;

Άρθρο 1 Δικαιούχοι – καταναλωτές επιδοτούμενων καυσίμων θέρμανσης, όπως ορίζονται στην κανονιστική απόφαση βάσει των κριτηρίων που ορίζονται σε αυτήν.

Άρθρο 2 Ο κανονισμός που αξιολογείται αφορά επιχειρηματικούς φορείς που υπόκεινται σε ειδική διαχείριση των άρθρων 68 επ. Του νόμου 4307/2014 και αποτελούν το πεδίο εφαρμογής αυτών των κανονισμών. Η εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού αναμένεται να διευκολύνει ουσιαστικά την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών και να αυξήσει τις προοπτικές αναβίωσης του επενδυτικού ενδιαφέροντος για τις συγκεκριμένες εταιρείες.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ “Μέτρα για την υποστήριξη εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κανονισμοί κοινωνικής ασφάλισης και διατάξεις για την παροχή βοήθειας στους ανέργους”

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Παροχή επιδόματος θέρμανσης

1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, είναι δυνατή η παροχή επιδόματος θέρμανσης στους καταναλωτές επιδοτούμενων καυσίμων θέρμανσης που καθορίζονται σε αυτό. Η ίδια απόφαση καθορίζει το ποσό της αποζημίωσης, τα κριτήρια βάσει των οποίων χορηγείται το επίδομα, τους δικαιούχους, την αρχή που είναι αρμόδια για τη χορήγηση του επιδόματος, τον ειδικό οργανισμό και τον κωδικό εξόδου του προϋπολογισμού στον οποίο οι σχετικές δαπάνες, η διαδικασία για την πληρωμή και τον έλεγχό τους, τον τρόπο εκτέλεσης των αναγκαίων πιστώσεων, τους οργανισμούς που είναι υπεύθυνοι για την εκκαθάριση και την πληρωμή αυτών των δαπανών, τα απαιτούμενα έγγραφα, την ευθύνη των εκκαθαριστών, τους οργανισμούς πληρωμών και τον αχρεωστήτως παραλήπτη των εντολών πληρωμής και τον τρόπο αποπληρωμής τους, κατά παρέκκλιση του Ν. 4270/2014 (Α ‘143), τυχόν έξοδα για την καταβολή του επιδόματος, τη διαδικασία εμφάνισης των σχετικών εξόδων στις δημόσιες συμβάσεις, καθώς και τυχόν αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

READ  Η πτώση της λίρας πυροδοτεί μια νέα νομισματική κρίση στην Τουρκία

2. Οι ανωτέρω δαπάνες δεν υπόκεινται στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, παρ. Το άρθρο 8β του άρθρου 36 του νόμου 3986/2011 (Α ‘152) καταργείται.

Άρθρο 2

Έκτακτη παράταση της διάρκειας ορισμένων ειδικών διαδικασιών διαχείρισης του Ν. 4307/2014

1. Για όλες τις ειδικές διαδικασίες διαχείρισης, η νομική τους διάρκεια, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 69 του ν. 4307/2014 (Α ‘246) λήγει εντός της περιόδου από την έναρξη ισχύος του παρόντος έως τις 31.12.2020, η περίοδος αυτή παρατείνεται αυτόματα κατά τρεις (3) επιπλέον μήνες. Η παράταση του χρόνου της ειδικής διαχείρισης καλύπτει επίσης διαδικασίες που ήδη υφίστανται την παράταση του άρθρου 89 του ν. 4714/2020 (Α ‘148), καθώς η λήξη τους θα πραγματοποιηθεί σε κάθε περίπτωση μέχρι τις 31.12.2020.

2. Σε δημόσιες προσφορές στο πλαίσιο ειδικών διαδικασιών διαχείρισης, οι οποίες έχουν ήδη ανακοινωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του ν. 4307/2014 και εάν η προθεσμία για την υποβολή δεσμευτικών προσφορών είναι εντός της περιόδου από την έναρξη ισχύος της έως τις 31.12.2020, ο ειδικός διαχειριστής μπορεί με την πράξη του, η οποία δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 73, το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν από την ανωτέρω προθεσμία, για παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών για χρονικό διάστημα. για επιπλέον δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες από την αρχική ημερομηνία λήξης.

3. Ειδικά για δημόσιους διαγωνισμούς βάσει ειδικών διαδικασιών διαχείρισης των οποίων η αρχική προθεσμία για την υποβολή δεσμευτικών προσφορών ήταν από τις 7.11.2020, την ημερομηνία έναρξης ισχύος των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας της στεφανιαίας νόσου και του COVID-19 Κατά την είσοδο Σε ισχύ αυτού, ο ειδικός διαχειριστής μπορεί να παρατείνει την προθεσμία υποβολής προσφορών για περίοδο δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, η οποία ισχύει αναδρομικά από την αρχικά καθορισμένη προθεσμία. Αυτή η παράταση θεωρείται έγκυρη υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) πριν από την έναρξη ισχύος του και πριν από τη λήξη της αρχικά καθορισμένης ημερομηνίας υποβολής προσφορών των παραπάνω προσφορών, εντός της ανωτέρω περιόδου, ο ειδικός διαχειριστής έχει δημοσιεύσει μόνος του πρωτοβουλία με οποιοδήποτε κατάλληλο μέσο και ιδίως δημοσιεύοντας σε κάθε ιστότοπο της εταιρείας μια ανακοίνωση που αναγγέλλει την παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών και (β) εντός του απολύτως αναγκαίου χρόνου από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ο Ειδικός Διαχειριστής δημοσιεύει πράξη που περιέχει τουλάχιστον τη νέα, μετά την παράταση, την προθεσμία και την ώρα υποβολής προσφορών για την αποσφράγιση τους, σε δύο καθημερινές πανελλήνιες εφημερίδες, στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (GEMI), στον ιστότοπο της εταιρείας στο διαδίκτυο καθώς και στο σύστημα πληροφοριών της φορολογικής διοίκησης. Σε κάθε περίπτωση, η πράξη επέκτασης ενδέχεται να μην προβλέπει ημερομηνία λήξης μικρότερη ή αργότερα από δεκατέσσερις (14) επιπλέον ημέρες από την αρχικά καθορισμένη προθεσμία.

READ  Σχέδια για την επέκταση του μετρό - Σε ποιες νέες περιοχές θα πάει, πού θα ανοίξουν οι σταθμοί | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2020

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button
Close
Close